EXPOSICIÓ AL PÚBLIC ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE