Edictes

Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4182 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'estabilització d'acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3782 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3334 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3253 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública de la modificació puntual de planejament general Vilademuls, núm. 3
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3076 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial del projecte de rehabilitació d'un edifici d'habitatges dotacionals a Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2566 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2021 - Estabilització
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1868 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1841 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1627 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de la llicència ambiental per canvi substancial d'una explotació ramadera
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1236 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació