Edictes

Exercici: 2020 Bop: 181-0 Edicte: 6532 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació inicial de la modificació número 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilademuls a la zona de Sant Esteve de Guialbes i Galliners
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6494 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Suspensió potestativa d'atorgament de llicències relacionades amb els usos corresponents a les activitats d'habitatges d'ús turístic (HUTS)
Exercici: 2020 Bop: 174-0 Edicte: 6334 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6240 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4711 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4251 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3733 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable (instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum)
Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2799 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació provisional del Pla Director del servei municipal d'abastament d'aigua al municipi de Vilademuls
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1786 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació definitiva d'un projecte executiu
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1741 AJUNTAMENT DE VILADEMULS - Aprovació incial d'un pla especial urbanístic