Edictes

Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10266 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10140 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'exposició pública del Pla de millora urbana d'usos de Sant Esteve de Guialbes
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10138 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10136 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte d'informació pública del pressupost general per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8694 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5983 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5834 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5559 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte referent a nomenament de tinents d'alcalde i delegació de competències a regidors
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5554 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Edicte referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3889 AJUNTAMENT DE VILADEMULS Anunci d'informació pública de sol·licitud del projecte de canvi parcial d'activitat i ampliació d'una explotació