Ordenances

Taxa d’utilitat d’espais de domini públic. Taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils.

D’instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació.

De fiscalitat de preus públics municipals.

De construccions i obres (CIO).

De contribucions especials.

Ordenança fiscal IBI.

D’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

De llicències de primera utilització o ocupació d’edificis.

Sobre runes i terres (residus inerts).

De rehabilitació d’habitatges.

De clavegueram.

Taxa aigua.

Sobre la realització d’activitats jurídico administratives de competència local.

D’utilització d’instal·lacions esportives i d’altres de títol municipal

Ordenança sobre instal·lacions de xarxes elèctriques, conduccions de telefonia i comunicacions al municipi.

Taxa per la recollida d’escombraries.

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Reglament del registre municipal d’unions estables de parella.

Ordenança municipal de camins i vies rurals.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.

Ordenança fiscal reguladora Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de cementiri municipal i autorització o concessió de sepultures.

Taxa del menjador escolar.

Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua potable:


Ordenança fiscal general:

Taxa de la Llar d’Infants. 

Taxa per la prestació del servei d’acollida matinal d’infants.