Ordenances

Sobre l’increment de valor (plusvàlues).

D’utilitat d’espais de domini públic.

Taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils 

D’instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació.

De fiscalitat de preus públics municipals.

De construccions i obres (CIO).

De contribucions especials.

ORDENANÇA FISCAL IBI.

D’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

De l’ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació.

De llicències de primera utilització o ocupació d’edificis.

Sobre runes i terres (residus inerts).

De rehabilitació d’habitatges.

De clavegueram.

TAXA AIGUA

Sobre la realització d’activitats jurídico administratives de competència local.

D’utilització d’instal·lacions esportives i d’altres de títol municipal

Ordenança sobre instal.lacions de xarxes elèctriques, conduccions de telefonia i comunicacions al municipi.

Ordenança fiscal, taxa per la recollida d’escombraries.

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Reglament del registre municipal d’unions estables de parella.

Ordenança municipal de camins i vies rurals.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.

Ordenança fiscal reguladora Per l’ocupació de terrenys d’us public amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

ORDENANÇA FISCAL TAXA MENJADOR ESCOLAR

Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua potable REGLAMENT AIGUA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA LLAR INFANTS

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL D’INFANTS ACOLLIDA MATINAL