Ordenances

Sobre l’increment de valor (plusvàlues).

D’utilitat d’espais de domini públic.

Taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils 

D’instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació.

De fiscalitat de preus públics municipals.

De construccions i obres (CIO).

De contribucions especials.

ORDENANÇA FISCAL IBI.

D’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

De l’ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació.

De llicències de primera utilització o ocupació d’edificis.

Sobre runes i terres (residus inerts).

De rehabilitació d’habitatges.

De clavegueram.

TAXA AIGUA

Sobre la realització d’activitats jurídico administratives de competència local.

D’utilització d’instal·lacions esportives i d’altres de títol municipal

Ordenança sobre instal.lacions de xarxes elèctriques, conduccions de telefonia i comunicacions al municipi.

Ordenança fiscal, taxa per la recollida d’escombraries.

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Reglament del registre municipal d’unions estables de parella.

Ordenança municipal de camins i vies rurals.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.

Ordenança fiscal reguladora Per l’ocupació de terrenys d’us public amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

ORDENANÇA FISCAL TAXA MENJADOR ESCOLAR

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA LLAR INFANTS

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL D’INFANTS ACOLLIDA MATINAL